Kuntoutuksella merkityksellisyyttä ikääntyneen elämään

Mikä sinulle on tärkeää ja merkityksellistä?

Ikääntyneiden kotikuntoutuksen yhtenä onnistumisen edellytyksenä on kuntoutujalle itselleen merkityksellisten toimintojen nostaminen keskiöön. Moniammatillisen kotikuntoutuksen toimintamalli vahvistaa asiakaslähtöistä kuntoutumista ja kuntoutumisen tukea ja hoitoa kuntoutujan omassa toimintaympäristössä. POPsote-hankkeessa yhtenä tavoitteena on “Ikääntyneiden kotikuntoutus” -toimintamallin laajentaminen. Moniammatillinen interventio tuo arvoa kuntoutujille ja ammattilaisille ja myös näyttö kustannusvaikuttavuudesta laajenee.

Kotikuntoutuksella tarkoitetaan kuntoutujan omassa tutussa ympäristössä toteutuvaa moniammatillista kuntoutusjaksoa, jolla tuetaan ikääntyneen kotona asumisen mahdollisuuksia. Oulussa kotikuntoutuksen toimintamallia toteutetaan osana kotihoidon toimintaa ja se on laajentunut koko kaupungin kattavaksi toimintamalliksi uusille kotihoidon asiakkaille viimeisen vuoden aikana. Puhutaan arvioivasta kotikuntoutusjaksosta uusille kotihoidon tuen tarpeessa oleville ikääntyneille. Jakson kesto määrittyy yksilöllisen tarpeen mukaan ja voi kestää 2-8 viikkoa.

Moniammatillisessa kotikuntoutuksessa keskeistä on kuntoutujalle itselleen tärkeät ja merkitykselliset toiminnot sekä kuntoutumisen tavoitteiden asettaminen suhteessa niihin. Moniammatillinen tiimi tukee asiakasta ja omaista määräaikaisen jakson ajan yksilöllisesti suunnitelluin keinoin. Asiakkaan ja omaisen äänen volyyminapit ovat kaakossa.

Kuntoutujan tarina keskiöön

Asiakaslähtöisessä kotikuntoutuksessa on tärkeä kuulla kuntoutujan tarina. Sairaushistorian ja taustatietojen rinnalla keskeistä on kuunnella asiakkaan esille nostamia merkityksellisiä elämän sisältöjä. Tässä kuntoutujan esimerkkitarinassa ne ovat selvästi havaittavissa:

Haluan asua kotonani joen rannalla niin kauan kuin vain pystyn, vaikka kotini onkin kaukana palveluista metsäautotien päässä. Minulle on tärkeää saada elää oman näköistäni elämää, että minulle tärkeät asiat huomataan ja että minua tuetaan tärkeiden asioiden säilymistä arjessani. Eri alojen osaajien tuki on hyödynnettävissäni ja voin luottaa heidän ammattitaitoonsa.

Ennen tarinan keräämistä kuntoutuja tai tämän läheinen on ottanut yhteyttä palveluohjaukseen. Saattaa olla huoli vaikkapa siitä, miten kaatumisen jälkeen kotona pärjää. Onko mahdollisuutta saada apua kotiin? Minkälaisesta tuesta olisi hyötyä?

Kuntoutuja saa kuntoutuksensa suunnittelun tueksi moniammatillista osaamista. Kuntoutuja suunnittelee yhdessä ammattilaisten kanssa omanlaisen kuntoutusjakson, missä hänen yksilölliset tarpeensa huomioidaan.  Jaksolla hän vahvistaa omia voimavarojaan ammattilaisten tuella. Hän hyödyntää ammattilaisten näkemystä ympäristön mahdollisuuksien hyödyntämisessä ja omaan hoitoon liittyvissä asioissa. Kuntoutuja on aktiivinen toimija omaan hoitoon liittyvissä asioissa.

Kotikuntoutuksen toimintamallia on nähty kansainvälisissä tutkimuksissa positiivisia vaikutuksia mm. elämänlaatuun, toimintakykyyn ja palveluiden tarpeeseen. (mm. Tuntland ym. 2014, Lewin ym. 2013.) Oulun yliopiston Gero Nursing Centre toimii kotipesänä kuntoutumista edistävän hoitotyön ja hoitotieteen teemojen tutkimukselle. Marjaana Teerikankaan tuleva väitöstutkimus tulee keskittymään toimintakyvyn, kotikuntoutuksen ja kuntoutumista edistävän hoitotyön viitekehykseen, joita kansainvälisestikin on tutkittu vasta vähän.

Kuntoutujan omassa toimintaympäristössä toteutuva ja moniammatillisen tiimin yhteistyönä toteutettu kuntoutus ja hoito on nähty keskeiseksi tavaksi tukea ikääntyneiden kotona asumista myös Tulevaisuuden sote -keskuksen valmistelutyössä.

POPSote-hankkeessa kotikuntoutusmallien määrittely, laajentaminen ja koko alueen yhteisen ymmärryksen lisääminen on yksi iso tavoite. Yhteisellä ymmärryksellä ja toimintamalleilla tulemme lunastamaan liput matkalle kohti vieläkin parempaa ja tasa-arvoisesti koko tulevan hyvinvointialueen ikääntyneille toteutuvaa kuntoutumisen tukea.

Kuntoutus osana kotihoitoa

Kotikuntoutus perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön ja kuntoutumista edistävän hoitotyön ja arkikuntoutuksen elementteihin. Kuntoutumista edistävän hoitotyön toteutuminen kotihoitotyössä on osoitettu olevan yksi hoitajien työtyytyväisyyttä ja työssä jaksamista tukeva tekijä. Kuntouttava työote 2.0; Terapeuttilähtöisyydestä hoitajakeskeiseen kuntoutumista edistävään hoitotyöhön -artikkelissa Oulun Yliopiston Gero Nursing Centren tiimi on pohtinut tätä teemaa tuoreeltaan. (Gerontologia vo35; 1/2021).

Kotikuntoutuksen toimintamalli tarjoaa kaikki yhteistyön mahdollisuudet asiakkaan, omaisten, verkostojen ja sote-ammattilaisten välille ja kokoaa tarvittavat langat kuntoutujan toimintakykyä ja merkityksellistä arkea tukevaksi verkostoksi.  Kuntoutumista edistävän hoitotyön malli kotihoidossa on vahvistunut ja vahvistumassa edelleen. Itsenäisen toiminnan mahdollistaminen ja tukeminen syrjäyttää aikaisempaa palveluihin ja hoitoon painottunutta rakennetta. Palveluille ja hoidolle on toki edelleen paikkansa, ikääntyvän merkitykselliset toiminnot tässäkin huomioiden.

Kotikuntoutuksen malli mahdollistaa askelmerkit kuntoutujille, omaisille ja ammattilaisille siitä, miten kotihoidon palvelut ja kuntoutuksen näkökulma yhdistettynä kulkevat mukana ikääntyneen arjessa. Siinä on kuvattu ajallisesti eteneviä konkreettisia toimia, kuten ensiarviointikäynti, toimintakyvyn arviointi, hoidon ja kuntoutuksen tarvekartoitus, tavoitteiden laatiminen, fyysiset harjoituskäynnit, hoidolliset käynnit sekä teknologian hyödyntämisen arviointi. Kotikuntoutusjakson jälkeen isolla osalla kuntoutujista itsenäinen arki voi jatkua mielekkäänä ja turvallisena ilman kotihoidon palveluiden aloittamista.

Näiden konkreettisten toimien lisäksi kotikuntoutustoimintamalli sisältää arvolupauksen asiakkaille ja heidän omaisilleen sekä koko yhteiskunnalle siitä, mitä ammattilaiset pitävät tärkeinä ja edistettävinä asioina työssään. Ammattilaiset haluavat edistää asiakkaidensa elämän arvokkuutta ja merkityksen kokemusta. Heille on tärkeä, että yhä useampi saa elää kotonaan mahdollisimman omanlaista ja mielekästä elämää kuntoutuksen ja hoidon tuen avulla.

Tässä onnistuakseen he siis tekevät tarkkoja havaintoja asiakkaastaan, mitkä seikat antavat heille voimavaroja pärjätä kotona, mitkä estävät sitä, mihin asioihin hän voi itse vaikuttaa ja mihin ei. Lisäksi havainnot asuinympäristön toimivuudesta, apuvälineiden tarpeista, teknologian tuomasta hyödystä auttavat muokkaamaan ympäristöä turvalliseksi. He etsivät asiakasta hyödyttäviä ratkaisuja sekä kuuntelevat herkällä korvalla tarinoita, joissa nämä nimeävät elämänsä merkityksellisiä asioita. 

Elämän merkityksellisyyden nostaminen kotikuntoutusta ohjaavaksi keskeiseksi arvoksi lisää kotona asuvien elämänlaatua ja huomioiduksi tulemisen kokemusta. Kotikuntoutus on osa kotihoidon toimintaa ja vahvistaa ja uudistaa siten myös perinteisen kotihoidon arvokenttää.  Tämä on paras mahdollinen tae myös sille, että kotiin annettavat palvelut ovat vaikuttavia niin inhimillisesti kuin myös taloudellisesti.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Marjaana Teerikangas, Annu Haho ja Tarja Käsmä

Kirjoittajista Marjaana Teerikangas (kuvassa vas.) toimii POPsoten uuden Kuntoutuksen kehittämisohjelman projektikoordinaattorina, Annu Haho etiikan tutkijana ja kouluttajana ProEt Oy:ssa ja Tarja Käsmä (kuvassa oik.) tiimivastaavana Kiimingin kotihoidossa.

Uusimmat blogissa

Työn monet kasvot

Ohessa videoblogi, jossa POPsoten Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman Oulun eteläisen alueen aluekehittäjät ja työntekijät kuvaavat arkeaan hoitotyön parissa. Mukavaa katseluhetkeä!

LUE LISÄÄ »

Puoli vuotta viestintää

Kirjoittaessani tätä en tiedä vielä jatkuvatko työni POPsotessa heinäkuun jälkeen. Sen takia koenkin tämän loistavana tilaisuutena tarkastella kulunutta vuotta siitä näkökulmasta, mitä olen oppinut ollessani

LUE LISÄÄ »

Uusimmat ajankohtaiset

POPsoten valmistelutoimielin rekrytoi

Tule mukaan rakentamaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta! Haku päättyy: 4.8.2021 14:30                        Työsuhteen kesto: Määräaikainen Ilmoitus jätetty: 7.7.2021 08:00                     Työn luonne: Kokoaikatyö, osa-aikatyö Tehtävien kuvaus Laki hyvinvointialueiden perustamisesta

LUE LISÄÄ »

POPcast osa 1: Viestintä

POPsoten oman podcastin, POPcastin, ensimmäisessä osassa POPsoten viestintävastaava Laura Paloheimo ja viestintäkoordinaattorina hankkeessa jatkava viestinnän harjoittelija Nuutti Ruokangas keskustelevat kuluneesta vuodesta ja tulevasta syksystä viestinnän

LUE LISÄÄ »