Ohjausryhmä kokoontui ja linjasi POPsote-hankkeen etenemistä

Laaja poliittinen ohjausryhmä kokoontui etäkokoukseen keskiviikkona 28.10.2020.

Ohjausryhmän jäsenet ovat Pohjois-Pohjanmaan kuntien valtuutettuja eli luottamushenkilöitä. Nykyinen ryhmä on nimetty puolueiden piirijärjestöjen ehdotuksen mukaisesti keväällä 2020.
Jussi Ylitalo toimii sekä laajan että suppean poliittisen ohjausryhmän puheenjohtajana.

Poliittisilla ohjausryhmillä varmistetaan, että eri alueiden kuntalaisilla on päätösvaltaa sote-palvelujen kehittämisessä. Kuntajohtajilla ja eri sidosryhmien edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus laajan poliittisen ohjausryhmän kokouksissa.

Ryhmän tehtävät liittyvät POPsoten Tulevaisuuden sote-keskus – ja rakenneuudistushankkeisiin, joiden avulla valtakunnallista sote-uudistusta toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla. Nimensä mukaisesti ohjausryhmä

 • ohjaa hankkeita suppean poliittisen ohjausryhmän valmistelun pohjalta
 • tekee päätökset merkittävimmistä asioista.

Ohjausryhmän pöytäkirjat ja muut kokousaineistot kootaan osoitteeseen: popsote.fi/paatoksenteko

POPsote etenee

Kokouksen aluksi POPsoten hankejohtaja Jouko Luukkonen antoi tilannekatsauksen POPsote-hankkeesta ja sote-uudistuksen etenemisestä. Hanketyössä on päästy hyvää alkuun, ja rekrytoinnit on pääosin tehty.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma koostuu neljästä kehittämisohjelmasta:

 • Lapset, nuoret ja perheet
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Ikäihmisten palvelut
 • Hoitotakuu

Rakenneuudistushanke sisältää seuraavat osiot:

 • Sote-palvelustrategia
 • Henkilöstöresurssien ennakointi ja optimointi
 • Ensihoidon uudelleenorganisointi
 • Tietojohtaminen
 • HYTE
 • Sote-ICT
 • Asiakkaiden ja ammattilaisten digipalvelut
 • TKIO: Pohjois-Pohjanmaan innovaatio- ja testauslaboratoriotoiminnan kehittäminen
 • Pohjoisen OT-keskus (yhdessä Lapin, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan kanssa)


Alueelliset seurantaryhmät aloittavat

Kokouksessa päätettiin nimetä alueellisten poliittisten seurantaryhmien jäsenet seuraavasti:

Oulu: 14 jäsentä – Oulunkaari: 13 jäsentä – Lakeus: 18 jäsentä – Rannikkoseutu: 13 jäsentä – Koillismaa: 10 jäsentä – Oulun Eteläinen: 24 jäsentä.

Alueellisten poliittisten seurantaryhmien kokouksiin voivat osallistua läsnäolo- ja puheoikeudella myös suppean poliittisen ohjausryhmän jäsenet ja alueen kuntien kuntajohtajat sekä järjestämisvastuisten sote-organisaatioiden johtajat. Kunkin seurantaryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimetään seurantaryhmän ensimmäisessä kokouksessa.

Sote-palvelustrategian suunnittelu on käynnissä

Sote-palvelustrategia-osion projektipäällikkö Anu Vuorinen esitteli työn etenemistä. Sote-palvelustrategiatyön tavoitteena on, että Pohjois-Pohjanmaan palvelut muodostavat ihmislähtöisen, integroidun kokonaisuuden, joka vastaa asukkaiden tarpeita, huomioi yhdyspinnat ja alueiden erityispiirteet sekä pitää sotekustannuskehityksen hallittuna.

Palvelustrategiassa pyritään vastaamaan kahteen kysymykseen: Missä meidän on uudella hyvinvointialueella onnistuttava ja miten sen teemme.

Hyvinvointialueiden lainsäädäntöä valmistellaan kansallisesti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma kertoi, kuinka sote-uudistukseen liittyvä lainsäädäntö etenee. Luoma esitteli uudistuksen aikataulua, eri vaiheissa tehtävää työtä ja rahoitusta.

Hallituksen esitysluonnokseen tuli yhteensä 804 lausuntoa. Lausuntoja antoivat kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit, pelastuslaitokset, järjestöt, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajat ja muut toimijat.

Lausunnonantajat pitävät sote-uudistusta tarpeellisena. Valtaosa lausujista arvioi, että esityksellä voidaan parantaa asukkaiden palveluiden saatavuutta.

Kriittistä palautetta saivat rahoituksen riittävyys, valtion ohjaus, palvelutarpeiden alueellisten erojen huomioiminen, sosiaalihuollon asema uudistuksessa ja aikataulun haasteellisuus. Lisäksi huolta herättivät ostopalveluja, vuokratyövoiman käyttöä ja ostopalvelusopimuksien mitättömyyttä koskevat esitykset. Järjestöjen ja yritysten kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä korostettiin.

 Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuussa 2020.

Lue lisää:
Sote-uudistuksesta Pohjois-Pohjanmaalla: popsote.fi
Kansallisesta sote-uudistuksesta: soteuudistus.fi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Uusimmat blogissa

Muutoksen tuulet iäkkäiden hoidossa

Onko työ hoitajana kotihoidossa ja palveluasumisessa muuttunut kymmenen vuoden aikana? Kyllä on, yhä huonokuntoisempia ikäihmisiä siirtyy kotihoidosta palveluasumiseen ja yhä huonokuntoisempia hoidetaan omassa kodissa. Kymmenen

LUE LISÄÄ »

Pieni ja pirteä Merijärven kunta

Blogissa Merijärven kunnassa työtoiminnan ohjaajana työskentelevä Marjo Nahkala kertoo Merijärven erilaisista kampanjoista työllistymisen parantamiseksi. Työttömien työpajatoiminta aloitettiin Merijärvellä loppukesästä 2015, jolloin kunta osti palvelun Merijärven

LUE LISÄÄ »

Ikääntyneiden kotikuntoutuksen keskiössä on ihminen

Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman yhtenä teemana on kotona asumisen mahdollistaminen. Kehittämisteeman yhtenä toimenpiteenä on moniammatillisen kotikuntoutusmallin yhtenäistäminen ja toiminnan laajentaminen alueellamme. Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman tavoitteita esiteltiin

LUE LISÄÄ »

Uusimmat ajankohtaiset

POPup-aamukahvit 21.5. klo 9–9.30

Tule mukaan Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstölle suunnattuun aamukahvi-infoon perjantaina 21.5. kello 9–9.30! POPsoten hankejohtaja Jouko Luukkonen kertoo POPsote-hankkeen ja hyvinvointialueuudistuksen etenemisestä. Lisäksi tutustumme hyvinvoinnin

LUE LISÄÄ »